Open menu Close menu
English

O raporcie

Raport ANG Spółdzielni jest wydawany w cyklu rocznym, poprzedni został opublikowany w 2018 r. Niniejszy raport dotyczy działalności Spółdzielni w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Został przygotowany w oparciu o GRI Standards na poziomie Core. W raportowanym okresie istotną zmianą było przekształcenie formy prawnej organizacji ze spółdzielni w spółdzielnię pracy.

Definiując treść raportu oraz kluczowe tematy i ich granice, opieraliśmy się na wynikach badań, zgłoszonych oczekiwaniach interesariuszy oraz dostępnych danych. Wśród istotnych tematów znalazły się: wyniki ekonomiczne i poziom realizacji strategii, zarządzanie etyką, odpowiedzialna sprzedaż, relacje z klientami, współpraca z partnerami, zaangażowanie społeczne, rozwój i jakość życia naszej społeczności. Każdy temat został opisany w specjalnej części raportu, wraz z podejściem do zarządzania. Wszystkie zidentyfikowane tematy kluczowe są również zawarte w naszej Strategii Zaangażowania.

Przygotowaliśmy również drukowaną na papierze w 100% z recyklingu skróconą wersję raportu. Jeśli chcieliby Państwo ją otrzymać, prosimy o kontakt: Magdalena Mitraszewska, magdalena.mitraszewska@grupaang.com.