Open menu Close menu
English

Strategia i wyniki

ANG Spółdzielnia w liczbach

286 członkiń i członków (o 28% więcej niż na koniec 2017 r.)

818 ekspertek i ekspertów (o 12% więcej niż na koniec 2017 r.)

14 381 udzielonych za pośrednictwem ANG Spółdzielni kredytów na łączną kwotę 3,4 mld zł (o 48% więcej niż w roku 2017)

4256 sprzedanych za pośrednictwem ANG Spółdzielni produktów ubezpieczeniowych

26 partnerów ubezpieczeniowych, 20 partnerów kredytowych

Przy udziale ANG Spółdzielni uruchamiane było średnio 57,5 kredytów dziennie

średnia wartość kredytu hipotecznego w 2018 r. to 262 388,10 zł

średnia wartość kredytu gotówkowego w 2018 r. to 53 276,78 zł

85% – wskaźnik zaangażowania naszej społeczności (patrz Spółdzielnia Najlepszym Pracodawcą)

W 2018 r. osiągnęliśmy 78 025 177 zł przychodów (o 50% więcej niż w roku 2017) i 370 589,27 zł zysku netto.

Aktywny/-a ekspert/ka ANG Spółdzielni uruchomił/-a średnio 18 kredytów hipotecznych i 6 kredytów gotówkowych.

91% naszej społeczności jest zadowolonych z pracy w ANG (patrz Spółdzielnia Najlepszym Pracodawcą)

673 – tyle książek mieliśmy w naszej bibliotece na koniec 2018 r. Liczba ta ciągle rośnie.

43 – tylu wolontariuszy zaangażowało się w pracę na rzecz dobra wspólnego w 2018 r.

Strategia Zaangażowania

Rok 2018 był drugim rokiem realizowania „Strategii Zaangażowania” przyjętej na lata 2017-2019. Strategia kontynuuje przyjęte od początku istnienia Spółdzielni podejście do budowania trwałego i zrównoważonego biznesu. Jej przewodnią ideą jest zaangażowanie wszystkich naszych interesariuszy, które jest potrzebne, abyśmy mogli tworzyć wspólną wartość. Strategia w sposób zintegrowany, łącząc cele biznesowe i pozabiznesowe, wyznacza nasze działania w czterech głównych obszarach: biznes, ludzie, kapitał społeczny, środowisko. Kluczowy jest dla nas równoległy rozwój we wszystkich obszarach – dopiero wtedy możemy mówić o sukcesie. Każdy obszar ma przypisaną wagę (w sumie 400 punktów), mamy zdefiniowanych 29 zadań oraz 33 wskaźniki realizacji celu. W 2018 r. naszą strategię udało nam się zrealizować na poziomie 76,14%:

cele biznesowe (182 punkty): 88,46%

W tym obszarze skupiamy się na zrównoważonym rozwoju. Wśród celów biznesowych są m.in. wyniki finansowe, stosowanie reguł ładu spółdzielnianego, etyka, satysfakcja klientów, przejrzyste zasady współpracy z naszymi interesariuszami, łańcuch dostaw.

cele z obszaru budowania kapitału ludzkiego (173 punkty): 71,36%

W obszarze kapitału ludzkiego nasze zadania skupiają się na rozbudowywaniu naszej społeczności, polepszaniu ich warunków pracy i jakości życia, wspieraniu rozwoju osobistego i edukacji, efektywnej komunikacji oraz zaangażowaniu w sprawy wspólne ANG Spółdzielni.

cele z obszaru budowania kapitału społecznego (30 punktów): 61,78%

Chcemy rozwijać program wolontariatu pracowniczego w Spółdzielni, angażować się w edukację finansową i odbudowę zaufania do branży finansowej.

cele środowiskowe (15 punktów): 10,40%

W zakresie naszego wpływu na środowisko skupiamy się na używaniu papieru pochodzącego w całości z recyklingu i wprowadzaniu segregacji odpadów w biurach. Niestety w 2018 r. udało nam się zrealizować postawione cele w bardzo niewielkim stopniu.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jako część międzynarodowej społeczności wspieramy globalny plan działań na rzecz ludzi, dobrobytu i naszej planety. Poprzez działania i inicjatywy, w które się angażujemy, staramy się odpowiadać na najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed światem, a przede wszystkim przed branżą finansową. W szczególności wspieramy realizację następujących celów głównych:

12

Naszą misją jest dostarczać ludziom usługi finansowe, których potrzebują, które rozumieją, za godziwą cenę i na które ich stać. Odpowiedzialna sprzedaż to w naszej ocenie fundament odpowiedzialnej konsumpcji. Ideę tę nie tylko realizujemy w naszej organizacji, ale także aktywnie ją promujemy, m.in. poprzez serwis OdpowiedzialneFinanse.pl oraz projekt Nienieodpowiedzialni.

12

Godna praca to fundament działalności Spółdzielni. Nasz model biznesowy oparty jest na zasadzie dialogu, współpracy, współwłasności i współodpowiedzialności. Promujemy także ideę spółdzielczości, odpowiedzialną przedsiębiorczość i przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Zrównoważony rozwój jest nieodłączną częścią naszej strategii biznesowej.

12

Edukacja jest jedną z kluczowych powinności biznesu. Chcemy kształcić świadomych i odpowiedzialnych obywateli i konsumentów. Wierzymy, że właśnie poprzez edukację możemy zmieniać świat na lepsze. W ramach naszej Fundacji prowadzimy program edukacji finansowej dla dzieci „Będę Kim Zechcę”. Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas wykładów, warsztatów i konferencji. Promujemy czytelnictwo i biblioteki zakładowe.

oraz celów dodatkowych:

12

W spółdzielni pracy to my jesteśmy w 100% właścicielami firmy – wspólnie decydujemy o kierunkach jej działania, jesteśmy współodpowiedzialni za jej kształt i uczestniczymy w zyskach. Jesteśmy przekonani, że to jest właściwa droga do zmniejszenia nierówności – większy udział pracy w podziale wytworzonej wartości. Wierzymy również, że odpowiedzialna branża finansowa, o którą walczymy, jest niezbędnym elementem inkluzywnego postępu gospodarczego.

12

Formuła spółdzielni oznacza m.in. równościowe i emancypacyjne podejście do zarządzania. Opiera się na poszanowaniu różnorodności i równych prawach dla wszystkich jej członków, niezależnie od płci czy innych cech. Jesteśmy sygnatariuszami Karty Różnorodności, dbamy o poszanowanie jej zapisów i nie akceptujemy żadnych przejawów dyskryminacji.

12

Nie zmienimy świata, działając samodzielnie. Musimy połączyć siły. Musimy wymieniać się wiedzą, doświadczeniami i zasobami, bo tylko w ten sposób możemy dokonać realnej zmiany w otaczającym nas świecie. ANG Spółdzielnia angażuje się w wiele inicjatyw branżowych, krajowych i międzysektorowych, a do własnych projektów zawsze zapraszamy partnerów.

Wyniki finansowe

Początek roku był dla całej branży bardzo pracowity. Rok 2018 był ostatnim rokiem programu MDM, co skutkowało bardzo dużym zainteresowaniem klientów uzyskaniem kredytu z dopłatą. Już w pierwszych dniach stycznia Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymał przyjmowanie wniosków. Dodatkowo mieliśmy pół roku na wprowadzenie ostatnich zmian w związku z obowiązującą od 22 lipca 2017 r. ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Wiele pracy też kosztowało nas wdrożenie ustawy RODO oraz IDD. Pomimo intensywnego początku 2018 r. był jednak dla nas bardzo dobry. Początkowo obawialiśmy się mniejszego popytu na kredyty hipoteczne w związku z końcem programu MDM. Obawy były jednak bezpodstawne, co pokazują wyniki finansowe Spółdzielni za rok 2018.

W roku 2018 pracowaliśmy nad zmianą struktury przychodów na rzecz pożyczek gotówkowych i ubezpieczeń, jednocześnie nie zmniejszając sprzedaży kredytów hipotecznych. Opieranie biznesu na jednej grupie produktowej jest zbyt ryzykowne dla naszej organizacji. Poza tym zależy nam, aby być wszechstronnym partnerem dla naszych klientów i dostarczać im produkty zaspokajające różne ich potrzeby finansowe, zachowując nasze zasady sprzedaży tych produktów w sposób odpowiedzialny zarówno wobec klientów, jak i partnerów finansowych. Jednak przychody w roku 2018 nadal były zdominowane przez przychody ze sprzedaży kredytów hipotecznych.
Katarzyna Dmowska Katarzyna Dmowska
członkini Spółdzielni, wiceprezes zarządu
WSKAŹNIK 2017 2018
PRZYCHODY OGÓŁEM [zł] 51 808 817,96 78 025 176,57
WYNIK FINANSOWY [zł] 351 088,61 370 589,27
SUMA BILANSOWA [zł] 7 544 520,57 10 733 651,15
KAPITAŁ WŁASNY [zł] 2 420 009,51 2 803 559,03
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ 1,4 1,31
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA OGÓŁEM 0,7 0,74

Produkty kredytowe

Wolumen całkowity (kwota) [zł] Procentowy udział produktów (wg wolumenu) Przyrost rok do roku
2017 2018 2017 2018
kredyty hipoteczne 2 201 910 121,87 3 278 100 000,00 95,92% 96,48% 48,88%
kredyty gotówkowe (w tym karty kredytowe) 93 573 505,62 119 500 000,00 4,08% 3,52% 27,71%
SUMA: 2 295 483 627,49 3 397 600 000,00 100% 100%
Liczba sprzedanych produktów Procentowy udział produktów (wg liczby produktów) Przyrost rok do roku
2017 2018 2017 2018
kredyty hipoteczne 8602 12118 82,80% 84,26% 40,87%
kredyty gotówkowe (w tym karty kredytowe) 1787 2263 17,20% 15,74% 26,64%
SUMA: 10389 14381 100,00% 100,00%
Średnia wartość kredytu
kredyty hipoteczne 262 388,10 zł
kredyty gotówkowe (w tym karty kredytowe) 53 276,78 zł

Produkty ubezpieczeniowe

Wolumen (składki)
2017 2018
ubezpieczenia majątkowe 1 615 720,00 zł 2 253 460,00 zł
ubezpieczenia życiowe 310 850,00 zł 248 828,60 zł
ubezpieczenia zdrowotne 55 720,00 zł 27 810,00 zł
Liczba sprzedanych produktów Procentowy udział produktów (wg liczby produktów)
2017 2018 2017 2018
ubezpieczenia majątkowe 2811 3780 86,55% 87,97%
ubezpieczenia życiowe 403 460 12,41% 11,70%
ubezpieczenia zdrowotne 27 15 0,83% 0,33%
SUMA: 3248 4256

*W 2017 r. zostały również sprzedane 2 produkty emerytalne oraz 5 ubezpieczeń inwestycyjnych, a w 2018 r. 1 ubezpieczenie inwestycyjne, ale są to marginalne wartości, w związku z czym nie zostały ujęte w powyższych tabelach.

Co nam się nie udało w 2018 r.?

Rok 2018 oceniamy dobrze. Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe. Jednak nie ze wszystkiego jesteśmy zadowoleni. Co nam się nie udało? Nad czym musimy jeszcze popracować?

Nasze plany i wyzwania na 2019 r.

Dobre wyniki, stabilny rozwój i wysoki poziom zadowolenia wśród naszej społeczności utwierdzają nas w przekonaniu, że obrana droga oparta na etyce i odpowiedzialności jest właściwa. Chcemy ją kontynuować i dlatego w kolejnym roku będziemy:

Widzimy również wyzwania, które stoją przed całą branżą finansową:

Klienci
O Spółdzielni