Open menu Close menu
English

O Spółdzielni

Stworzyliśmy społeczność ludzi, którzy jak wstają, to wiedzą, po co to robią.

*cytat pochodzi ze spotkania dialogowego z naszymi interesariuszami

Misja

Dostarczać ludziom usługi finansowe, których potrzebują, które rozumieją, za godziwą cenę i na które ich stać.

Jesteśmy organizacją pośrednictwa finansowego i tworzymy dla profesjonalistek i profesjonalistów z branży finansowej środowisko pracy oparte na odpowiedzialności, współwłasności i współstanowieniu, by móc dostarczać naszym klientom usługi finansowe dla nich zrozumiałe, których potrzebują, za godziwą cenę i na które ich stać, będąc przy tym odpowiedzialnym partnerem dla współpracujących z nami instytucji finansowych.

Nasza wizja ANG Spółdzielni w czterech obszarach, sformułowana w 2011 r. i wciąż aktualna, to:

1. Spółdzielnia będzie efektywnym biznesem.

Budujemy organizację, która systematycznie rośnie pod kątem przychodów i zatrudnienia, rozwija się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny społecznie, tworząc biznes efektywny długoterminowo, trwały i pożyteczny.

2. Ludzie są naszą wartością.

Spółdzielnię tworzą ludzie, to oni są najważniejszym źródłem wartości firmy. Chcielibyśmy, aby nasze współpracowniczki i współpracownicy identyfikowali się z misją, wizją i wartościami naszej organizacji, traktując pracę jak służbę i jako źródło rozwoju osobistego, spełnienia zawodowego i radości. Niezwykle ważne jest dla nas również budowanie kapitału etycznego, który rozumiemy jako gotowość firmy i jej społeczności do zaangażowania i walki w imię przyjętych wartości.

3. Spółdzielnia będzie tworzyć kapitał społeczny.

Angażujemy się na rzecz dobra wspólnego. Budujemy kapitał społeczny, dzieląc się naszą wiedzą, doświadczeniem i zasobami. Pełnimy funkcję służebną wobec społeczeństwa.

4. Pozytywnie wpłyniemy na środowisko.

Każda organizacja ma wpływ na otaczające je środowisko naturalne. Chcemy minimalizować wpływ negatywny i rozwijać organizację w sposób przyjazny środowisku.

Więcej o naszym manifeście i wartościach, którymi się kierujemy, można przeczytać na naszej stronie internetowej.

Jak pracujemy?

Ekspert finansowy wspiera klienta w doborze odpowiedniego produktu finansowego (kredytu, ubezpieczenia), dostosowanego do jego potrzeb i możliwości. Zgodnie ze Standardami Pracy w ANG każdy ekspert ma obowiązek:

Spółdzielnia pracy

Jesteśmy spółdzielnią pracy – nasza firma jest pierwszą w branży finansowej, w której 100% udziałów należy do zespołu ludzi ANG Spółdzielni, czyli jej właścicielami są nasze współpracowniczki i nasi współpracownicy. Wszyscy decydujemy o kierunkach działań i kształcie organizacji. Nie mamy planów sprzedażowych, dzięki czemu nie jesteśmy poddani presji i klientom zawsze możemy zaoferować produkty dla nich najlepsze. Spółdzielnia zapewnia też stały dostęp do wiedzy i przynależność do doświadczonej grupy profesjonalistów, którzy cenią uczciwość i rzetelność.

Przynależność do Spółdzielni traktuję w dwóch aspektach. Pierwszy aspekt jest taki, że ja mam pełną świadomość, że jestem współwłaścicielem tej spółdzielni i takich osób jak ja jest kilkaset. I nie ma nikogo innego. Jesteśmy tylko my. Drugi aspekt samej spółdzielni to są te wszystkie aktywności pozafinansowe, pozasprzedażowe. I jeśli ja wiem, że osoby zarządzające Spółdzielnią angażują się, swój czas, a więc i pieniądze w aktywności charytatywne, to ja wiem, że Spółdzielnia nigdy mnie nie oszuka, że to są ludzie uczciwi, na których mogę polegać.
Jacek Kur, członek Spółdzielni

Skład zarządu i rady nadzorczej

Zarząd:

Rada nadzorcza:

W roku 2018 składy powyższych organów nie ulegały zmianom.

Nasi interesariusze

Wewnętrzni:

Zewnętrzni:

Dialog z interesariuszami

Tylko słuchając naszych interesariuszy i przy ich zaangażowaniu, jesteśmy w stanie tworzyć wspólną wartość. Przez cały rok zbieramy informacje, prowadzimy badania i analizujemy dane dotyczące rynku finansowego, biznesu, społeczeństwa. Wiemy, że autentyczny dialog i efektywna komunikacja wewnętrzna są kluczowe dla działalności organizacji. W naszej spółdzielni co roku organizujemy spotkania dialogowe z interesariuszami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi na bazie międzynarodowego standardu dialogu AA1000SES. Podczas spotkania dialogowego podsumowującego 2018 r. rozmawialiśmy o następujących kwestiach:

Najważniejsze obszary odpowiedzialności branży finansowej.

Spośród 11 zaproponowanych interesariusze wewnętrzni jako najistotniejsze wskazali:

Interesariusze zewnętrzni za najważniejsze uznali:

Wszystkie powyższe obszary znajdują odwzorowanie w strategii ANG (więcej informacji na ten temat w rozdziale Strategia Zaangażowania) oraz są omówione w niniejszym raporcie.

Odpowiedzialna sprzedaż.

Rozmawialiśmy na temat tego, co to oznacza i co ANG robi, aby przeciwdziałać misselingowi. Szczegółowo temat omawiamy w rozdziale Przeciwdziałanie misselingowi.

Edukacja finansowa.

Temat edukacji finansowej i naszych działań w tym zakresie omawiamy w rozdziałach: Edukacja finansowa, Nienieodpowiedzialni, OdpowiedzialneFinanse.pl.

Relacje z klientami.

Dla naszych interesariuszy wewnętrznych relacje z klientami są kluczowym elementem ich działalności. W ich opinii, dzięki dbaniu o nie zadowoleni klienci wracają i polecają usługi ANG kolejnym osobom. O naszej współpracy z klientami piszemy tutaj.

Relacje wewnątrz organizacji.

Szczególnie dla interesariuszy wewnętrznych bardzo ważne są relacje ze współpracownikami i kontakty między centralą a ekspertami i spółdzielcami. Więcej o tym, jak budujemy naszą społeczność, można znaleźć w rozdziale Kooperacja, nie korporacja.

Swoboda działania.

Członkinie i członkowie Spółdzielni oraz ekspertki i eksperci podkreślają, że bardzo cenią we współpracy z ANG swobodę działania, partnerskie traktowanie i brak presji sprzedażowej. Piszemy o tym w rozdziale Brak planów sprzedażowych.

Oczekiwania, plany i wyzwania na przyszłość.

Ze strony interesariuszy zostały sformułowane różne oczekiwania wobec ANG, m.in.:

Naszą odpowiedzią na powyższe oczekiwania są Nasze plany i wyzwania na 2019 r.

Zarządzanie etyką

Etyka jest podstawą działania ANG Spółdzielni i elementem misji. Nasza organizacja rośnie i tym ważniejsze staje się mądre zarządzanie i wdrażanie naszych założeń etycznych. Podstawowym dokumentem, którym się kierujemy, jest Kodeks Etyczny, stworzony w 2014 i aktualizowany w 2017 r. Obowiązuje wszystkie współpracowniczki i współpracowników Spółdzielni, a stosowanie się do niego jest bezwarunkowe. Każdy musi się z nim zapoznać przed rozpoczęciem pracy. Dokumentem precyzującym kwestie etyczne i zasady postępowania w Spółdzielni jest Ład Spółdzielniany, a w nim: Standardy Pracy, polityka przyjmowania prezentów, polityka compliance, antymobbingowa i inne. Od początku 2019 r. wprowadziliśmy również osobne, obowiązkowe szkolenie „Etyka w ANG”, bez zaliczenia którego nie ma możliwości współpracy ze Spółdzielnią.

Co roku jako członek Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) przechodzimy z pozytywnym wynikiem audyt etyczny (od pierwszego badania w 2013 r.). Poprzez audyt dokonywana jest ocena, czy jesteśmy firmą realizującą zobowiązania wynikające z „Zasad dobrych praktyk” KPF. Nasz przedstawiciel jest również członkiem Komisji Etyki KPF.

Największym wyzwaniem etycznym branży finansowej jest odpowiedzialna sprzedaż. Prowadzimy wiele działań, które zapobiegają misselingowi (nieodpowiedzialnej sprzedaży) i staramy się budować kulturę etyczną w całej branży. Więcej o przeciwdziałaniu misselingowi można przeczytać w tym rozdziale.

Od 2013 r. prowadzimy projekt Nienieodpowiedzialni, propagujący ideę etycznej i odpowiedzialnej branży finansowej. (Więcej informacji o projekcie).

W Spółdzielni działa Komisja Etyki, której skład jest wybierany co roku podczas Walnego Zgromadzenia Członkiń i Członków ANG Spółdzielni. Wsparciem Komisji jest rzecznik etyki, który organizuje pracę i czuwa nad procesem rozpatrywania skarg i reklamacji. Komisja monitoruje przestrzeganie przyjętych norm etycznych i analizuje zgłoszenia ich łamania przesłane na adres etyka@grupaang.pl.

Reklamacje i skargi

W 2018 r. do Komisji Etyki wpłynęło 8 zgłoszeń. 4 z nich dotyczyły zastrzeżeń do jakości pracy ekspertów ANG. Pozostałe 4 dotyczyły naruszeń etycznych niezwiązanych z pracą zawodową i obsługą klienta i zostały zgłoszone wewnętrznie przez członków społeczności ANG. Wszystkie zostały dokładnie przeanalizowane i rozpatrzone przez Komisję Etyki (KE).

Reklamacje dotyczące jakości pracy ekspertów ANG:

Naruszenia etyczne niezwiązane z obsługą klienta ANG:

Prawa człowieka

Uważamy, że odpowiedzialność za ochronę praw człowieka leży zarówno po stronie rządu i organizacji pozarządowych, jak i biznesu. Jako przedsiębiorcy mamy obowiązek dbać o to, by nie były naruszane prawa jednostki. ANG Spółdzielnia należy do Koalicji Rzeczników Etyki w ramach Programu „Biznes i prawa człowieka. Implementacja wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka 2014-2020”. W kwietniu 2017 r. podpisaliśmy Deklarację przyjęcia Standardu Minimum Programu Etycznego UN Global Compact.

Dbamy o równe traktowanie, zapobiegamy dyskryminacji i pielęgnujemy różnorodność. Służy temu nie tylko sama forma organizacji (spółdzielnia), ale także zasady, którymi się kierujemy (Kodeks Etyczny, Ład Spółdzielniany). Bardzo ważnym elementem naszego działania jest idea współstanowienia i współodpowiedzialności – hierarchia w naszej organizacji jest bardzo płaska, nie dopuszczamy do żadnych przypadków mobbingu czy zmuszania do pracy. Zapewniamy wszystkim współpracowniczkom i współpracownikom dobre warunki pracy i uczciwe wynagrodzenie. Odnosimy się do siebie z szacunkiem, dbając o zachowanie prawa do godności osobistej. Szanujemy prawo do prywatności. W relacjach z klientami i partnerami stawiamy na równe traktowanie i niewykorzystywanie pozycji wyższości (wynikającej z większej wiedzy, doświadczenia czy pozycji rynkowej). O tym, w jaki sposób dbamy o przestrzeganie tych praw, można przeczytać w poszczególnych rozdziałach niniejszego raportu.

Wpływ na środowisko

Wierzymy, że każda organizacja wpływa w różnoraki sposób na środowisko. Jako ANG Spółdzielnia skupiamy się na minimalizowaniu naszego negatywnego wpływu w obszarze zużycia papieru. Jak wynika z naszych wyliczeń, rocznie jeden ekspert zużywa ok. 48 ryz papieru, co daje 120 kg papieru i wymaga ścięcia co najmniej 2 drzew. Jako ANG Spółdzielnia promujemy:

Od 2013 r. centrala ANG Spółdzielni korzysta wyłącznie z takiego papieru, a członkinie i członkowie naszej społeczności mogą go zamówić w wewnętrznym sklepiku.

Inicjatywy, w które byliśmy zaangażowani w 2018 r.

Więcej o naszym zaangażowaniu można przeczytać w rozdziale Sprawy wspólne.

Nagrody i wyróżnienia w 2018 r.

Strategia i wyniki
Słowo do przyjaciół ANG