Open menu Close menu
English

Sprawy wspólne

Podstawowym kryterium myślenia o biznesie powinna być jego pożyteczność – czy to, co robimy, autentycznie służy. W ANG, budując etyczny i pożyteczny biznes, staramy się jednocześnie budować kapitał społeczny. Chcemy dzielić się naszą wiedzą, doświadczeniem i zasobami. Angażować się w inicjatywy na rzecz dobra wspólnego, tak aby zmieniać świat na lepsze. Nasze działania realizujemy zarówno poprzez naszą Fundację „Nienieodpowiedzialni”, jak i za pośrednictwem Spółdzielni. W 2018 r. w pracę na rzecz dobra wspólnego zaangażowało się 43 wolontariuszy.

Współpracujemy i wspieramy

W wielu projektach działamy we współpracy z innymi organizacjami. Jesteśmy przekonani, że partnerstwa międzysektorowe, wymiana wiedzy i wzajemne uczenie się są kluczem do realnej zmiany w otaczającym nas świecie. Musimy łączyć siły, aby skalować nasze działania i mieć autentyczny wpływ na naszą rzeczywistość.

Koalicja Prezesi-Wolontariusze

Projekt Koalicja Prezesi-Wolontariusze jest koordynowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Jego celem jest otwarcie dyskusji na temat społecznego zaangażowania liderów biznesu. Propagowanie postaw i zachowań prospołecznych poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów menedżerów wysokiego szczebla, którzy dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji wolontariackich. Przedstawicielem Spółdzielni ANG w koalicji i prezydium inicjatywy jest Artur Nowak-Gocławski.

Już od wielu lat Artur Nowak Gocławski postulował konieczność poszukiwania, doceniania i wspierania autorytetów, w szczególności w branży finansowej. Tymczasem, dzięki jego zaangażowaniu w działania prospołeczne i promowanie etyki w biznesie, dla wielu środowisk sam stał się autorytetem. Trzeba też zauważyć, że Artur nie tylko zachęca i namawia, ale także działa. Jeżeli więc poszukujemy autorytetów, znajdziemy je w przestrzeni stworzonej przez ANG w ramach programu Nienieodpowiedzialni: zwłaszcza dzięki corocznym konferencjom i wydawnictwom.
Paweł Łukasiak, prezes zarządu Akademii Filantropii

Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia

ANG Spółdzielnia jest partnerem Konkursu na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia organizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Ma on na celu wyłonienie firm, które najskuteczniej łączą osiąganie zysku ekonomicznego i społecznego. Artur Nowak-Gocławski jako przedstawiciel ANG jest członkiem Rady Konkursu, a nasz wolontariusz pomaga przy ocenie ekonomicznej wniosków nadsyłanych do konkursu.

Przyjaźnimy się ze Spółdzielnią ANG już ponad 6 lat. W tym czasie podejmowaliśmy wspólnie różne inicjatywy, wspierając się wzajemnie i inspirując. To, co warto podkreślić w naszej relacji, to wzajemny szacunek i otwartość, dzięki którym obie strony korzystają i uczą się. Nigdy w historii naszej współpracy nie mieliśmy poczucia bycia „tą wspieraną organizacją”. Głębokie zrozumienie dla zasad partnerstwa i możliwości wzajemnego uczenia się sprawiają, że każda inicjatywa podjęta wspólnie z ANG to czysta przyjemność.

Co czyni ANG organizacją wyjątkową? To, że ich działalność jest autentyczna, niepodyktowana kalkulacją ekonomiczną lub PR-ową. I to się czuje w relacjach z tą organizacją.

Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Misją Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym w Polsce. Organizacja promuje profesjonalizm, wzajemny szacunek i poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami. Jesteśmy członkiem KPF oraz aktywnie działamy w jej ramach – Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG, jest przewodniczącym Rady KPF, a Magdalena Mitraszewska, rzecznik etyki ANG, jest członkiem Komisji Etyki, stojącej na straży przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk KPF.

Cennym jest dla życia gospodarczego i społecznego, kiedy organizacja i jej Członkowie, spójnie realizują w swoich misjach w bieżącej działalności, te same wartości w podobny sposób. A  tak jest w odniesieniu do KPF i ANG. To buduje zarówno organizację, środowisko samorządowe, jak i jej Członków, pozytywnie wpływając na wiele obszarów praktyki biznesowej. Wydaje się, że najlepiej ujawniana jest ta spójność filozofii w działaniu poprzez program etyczny, realizowany w KPF i wdrażany do praktyki biznesowej przez ANG – co więcej, twórczo rozwijany przez Spółdzielnię, dopracowując się rozpoznawalnych, ważnych dla całego środowiska samorządowego przedsiębiorców, własnych projektów. Obserwuję z dużą satysfakcją wkład, dorobek ANG w ten proces. Jest to tym istotniejsze, że znaczenie etyki, zasad dobrych praktyk dla podnoszenia standardów praktyk biznesowych i ich skutecznego monitorowania zauważa coraz większa grupa najważniejszych dla rynku usług finansowych interesariuszy.
Andrzej Roter, prezes zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych

Fundacja Integracja

Od lat współpracujemy z Fundacją Integracja na różnych polach. Dla naszej społeczności organizujemy szkolenia z zakresu wrażliwości na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. W 2018 r. byliśmy również partnerem Wielkiej Gali Integracji, a nasi wolontariusze zaangażowali się w pomoc w trakcie wydarzenia.

Fundacja im. Lesława Pagi

W 2018 r. byliśmy partnerem międzynarodowego projektu CEE Capital Market Leaders Forum, którego celem jest wymiana doświadczeń i wsparcie w rozwoju młodych liderów rynku kapitałowego. W projekcie biorą udział absolwenci oraz studenci ostatnich lat kierunków finansowych z Polski, Węgier, Czech i Słowacji.

Nienieodpowiedzialni

Nienieodpowiedzialni to projekt związany ze zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialnością biznesu i poszukiwaniem wartości zarówno ekonomicznej, jak i społecznej. Jego celem jest uwrażliwianie biznesu i całego społeczeństwa na dobro wspólne. W 2018 r. odbyła się jego szósta edycja.

W ramach Nienieodpowiedzialnych działa portal internetowy, sześciokrotnie już organizowana konferencja oraz gazeta – nazywamy ją nieregularnikiem. W 2018 r. rozpoczęliśmy również cykl książkowy „Rozmowy o odpowiedzialności”. W 2018 r. został wydany tom 1, na rok 2019 planowane są dwa kolejne. Cały cykl ma na celu rozmowę o tym, gdzie leży odpowiedzialność we współczesnym świecie. Każdy tom jest zbiorem rozmów z inspirującymi autorytetami z bardzo różnych dziedzin – filozofii, etyki, zarządzania, medycyny, genetyki, socjologii. Razem z bohaterami patrzymy na zagadnienie odpowiedzialności z bardzo różnych perspektyw.

Od 2013 r. w naszych konferencjach wzięło udział ponad 1,7 tys. przedstawicieli zarządów, rad nadzorczych, kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników z firm z branży finansowej i nie tylko, a sama konferencja stała się największym wydarzeniem tego rodzaju w przestrzeni biznesowej i naukowej. Nasza gazeta dociera do przedstawicieli branży finansowej, najważniejszych organizacji pozarządowych, administracji publicznej i wyższych uczelni. Projekt realizujemy przy wsparciu i we współpracy z różnymi partnerami zarówno ze świata biznesu i nauki, jak i sektora pozarządowego i publicznego.

W 2018 r. w konferencji pod hasłem „Czy zachłanność jest źródłem nieodpowiedzialności? Jak poznać, co jest prawdą, a co kłamstwem” wzięło udział ponad 430 osób. Wcześniej odbyło się także mniejsze spotkanie Nienieodpowiedzialnych we Wrocławiu. Rozmawialiśmy o konsumpcjonizmie, kłamstwie i kontroli zachowań konsumenckich na rynkach finansowych. O fałszywych autorytetach, mydleniu sobie oczu i nieumiarkowaniu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Konfederacja Lewiatan oraz Związek Banków Polskich. W inicjatywę zaangażowało się 31 partnerów, patronów, organizacji i inicjatyw partnerskich. Wystąpiło 23 prelegentów.

W ramach projektu przeprowadzono również badanie „Chciwy, zachłanny czy zagubiony?”, zrealizowane przez butik badawczy Maison & Partners. Ich szczegółowe wyniki zostały udostępnione na stronie: http://nienieodpowiedzialni.pl/chciwy-zachlanny-czy-zagubiony-wyniki-badan-nienieodpowiedzialni-2018/.

Jako Nienieodpowiedzialni wiemy, że partnerstwa, wymiana wiedzy i wzajemne uczenie się są kluczem do realnej zmiany w otaczającym nas świecie. Musimy łączyć siły, aby skalować nasze działania i mieć autentyczny wpływ na naszą rzeczywistość. Dlatego w 2018 r. współpracowaliśmy z innymi inicjatywami i byliśmy również obecni na wydarzeniach partnerskich:

Niezależnie od tego, w jakiej formie pracujemy – w samorządach, firmach biznesowych, fundacjach i organizacjach pozarządowych, najważniejsze w pracy są wartości i odpowiedzialność. W tym przekonaniu utwierdza mnie działalność Spółdzielni ANG.

Relacje pomiędzy Międzynarodowym Kongresem Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit a Spółdzielnią ANG są trwałe i bliskie. Łączą nas poszukiwania lepszego modelu dla biznesu i gospodarki, wrażliwość na etykę i poczucie społecznej odpowiedzialności. Spółdzielni przyświeca godna uznania misja i idee warte upowszechniania; a swoimi działaniami ANG wypełnia niszę w sektorze finansów, wywierając znaczący wpływ na funkcjonowanie całego środowiska bankowości – zarówno na rzecz klientów, jak i kadry zarządzającej oraz pracowników. ANG to niezastąpiona i strategicznie niezmiernie ważna wyspa w archipelagu partnerów całego ruchu intelektualno-wdrożeniowego, jakim jest Open Eyes Economy. Za sprawą satysfakcjonującej współpracy ze Spółdzielnią idee zrównoważonego rozwoju i uczciwości możemy promować rzetelnie, przekonująco i świadomie.

Tomasz Wojtas, dyrektor organizacyjny Open Eyes Economy Summit

VII konferencję Nienieodpowiedzialni planujemy na 6 listopada 2019 r.

OdpowiedzialneFinanse.pl

OdpowiedzialneFinanse.pl to projekt, poprzez który pomagamy naszym klientom znaleźć eksperta lub ekspertkę, który lub która dopasuje produkt finansowy pod kątem ich potrzeb. Jest to również ekspercki serwis, na którym klienci mogą znaleźć rzetelne teksty dotyczące kredytów, pożyczek, leasingu, ubezpieczeń, faktoringu, wymiany walut, przygotowane przez ludzi zajmujących się tym na co dzień. Celem projektu jest edukacja i wsparcie klientów w procesie szukania produktu finansowego dopasowanego do ich potrzeb i możliwości. Wychodzimy z założenia, że pośrednik lub pośredniczka finansowa powinien lub powinna być instytucją zaufania publicznego, a to oznacza nadrzędność interesu klienta nad interesem instytucji finansowej. Budujemy społeczność odpowiedzialnych ekspertów.

Edukacja finansowa dla dzieci

Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy przekonani, że edukacja finansowa jest ważna i potrzebna. W ramach programu „Będę Kim Zechcę” nasi wolontariusze prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży:

W 2018 r. w warsztatach wzięło udział ok. 220 dzieci. W zajęcia zaangażowało się 6 naszych wolontariuszy.

Promowanie czytelnictwa

Wyniki badania czytelnictwa Polaków w 2018 r. przeprowadzonego przez Bibliotekę Narodową i opublikowane w marcu 2019 r. pokazują, że przynajmniej jedną książkę w ciągu roku przeczytało zaledwie 37% badanych. Tylko 9% przeczytało 7 i więcej książek. Nie są to budujące wyniki. Jako ANG chcemy to zmieniać.

Biblioteki zakładowe

Jako przedsiębiorcy możemy aktywnie zachęcać do czytania książek i ułatwiać dostęp do literatury, otwierając biblioteki zakładowe. ANG prowadzi program Biblioteki Zakładowe, którego celem jest reaktywacja bibliotek zakładowych, które zgodnie z „Ustawą o bibliotekach” z 1997 r. mają służyć pracownikom firm i ich rodzinom w dostępie do literatury. Chcemy zachęcać pracodawców i pracowników do korzystania z tego rozwiązania i budowania w sposób systematyczny księgozbiorów na potrzeby członków naszych firmowych społeczności. Na stronie www.bibliotekizakladowe.pl dzielimy się wiedzą, jak taką bibliotekę założyć, udostępniamy nasze wzory regulacji, można testowo korzystać z naszych aplikacji, podpowiadamy, jakie książki wybrać na początek.

ANG Spółdzielnia ma także swoją bibliotekę zakładową, o której więcej można przeczytać tutaj.

Gra zachęcająca do czytania

W 2018 r. w ramach działań Fundacji „Nienieodpowiedzialni” stworzyliśmy grę. Chcieliśmy zachęcić wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w Warszawie do czytania. Wyzwanie było duże, sięgnęliśmy więc po grywalizację. Pierwszym etapem projektu było dokładne opracowanie potrzeb i poznanie grupy docelowej. Z wychowankami MOW spotykaliśmy się podczas indywidualnych rozmów oraz warsztatów grupowych. Rozmawialiśmy z wychowawcami i na bieżąco testowaliśmy wymyślane rozwiązania. W końcu powstała gra karciana w klimacie fantasy. Założenia są proste – czytaj, zbieraj karty i graj. Jest „haczyk” – aby otrzymywać kolejne karty i rozbudowywać swoją talię, trzeba czytać. Nie ma określonej z góry listy lektur, uczestnicy zabawy sami wybierają, co chcą czytać. Cała koncepcja opiera się na prostej idei – jak już zaczniesz czytać, odkryjesz magię książek i sam będziesz chciał więcej. W ramach projektu zostało wyprodukowanych 10 zestawów gry, które zostaną przekazane innym ośrodkom wychowawczym.

Świąteczna Akcja Charytatywna

Zaangażowanie społeczne jest częścią naszej firmowej tożsamości. Uważamy, że mamy powinności wobec innych, szczególnie tych, którzy doświadczają trudności życiowych.

W 2018 r., już po raz drugi, postanowiliśmy zrezygnować z organizacji corocznej „Smoczej Imprezy” dla partnerów biznesowych. Równowartość wydatków związanych z organizacją spotkania, dokładnie 35 370 zł, przeznaczyliśmy w całości na pomoc charytatywną. Do włączenia się w akcję zachęciliśmy także naszych gości, którzy otrzymaliby zaproszenia na imprezę – mogli oni wspomnianą kwotę dowolnie rozdysponować na trzy zaproponowane organizacje:

Pamiątką uczestnictwa w akcji był specjalnie zaprojektowany przez Katarzynę Bogucką plakat, który został wydrukowany tylko dla uczestników tej akcji.

Partnerzy finansowi